آماده سازی سریع زبان انگلیسی IELTS

Twin Group

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آماده سازی سریع زبان انگلیسی IELTS

Twin Group

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی May 19, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Price
قیمت
195 GBP
1-7 هفته: 260 پوند در هفته. هفته های 8-11 هفته: 250 پوند در هفته. 12-23 هفته: 240 پوند در هفته. 24 هفته: 195 پوند در هفته
Locations
بریتانیا - Eastbourne, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Eastbourne, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات