Keystone logo

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت دبیرخانه آموزش متصدی پذیرش 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مدیریت
  • دبیرخانه
  • آموزش متصدی پذیرش
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مدیریت (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مدیریت دبیرخانه آموزش متصدی پذیرش

برنامه ای در آموزش پذیرش به دانش آموزان می آموزد که چگونه با استفاده از مهارت های مهم مانند آداب معاشرت تلفن و ایمیل و همچنین مدیریت زمان موثر در دفتر کار کنند. این دوره ممکن است افراد را برای ورود به نیروی کار به عنوان منشی یا مسئول پذیرش پس از اتمام آماده کند.