توضیحات رسمی را مطالعه کنید

* تعریف و درک نقش مدیر دفتر و مدیر

* اجرای استراتژی های ارتباطی کلامی و کتبی که برای انجام مسئولیت ها به نحو موثر مورد نیاز است

* ایجاد نگرش و تفکر خدماتی به مشتریان داخلی و خارجی

* علل اصلی استرس را فهرست کنید و تکنیک های مورد نیاز برای کنترل آنها را اعمال کنید

* اعمال تکنیک های مدیریت زمان مورد نیاز برای بهره وری بهتر دفتر

* سازماندهی جلسات به طور موثر

* تماس صحیح و حرفه ای تلفن تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر: Convertas .org

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 34 برنامه دیگر ارائه شده توسط Convertas »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

آگوست 2019

سپتامبر 2019

ژانویه 2020