توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته در بازاریابی - مهارت های برنامه در کسب و کار مهارت های مدیریت


گواهی

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه و اگر یادگیرنده است یافت می شود "صالح" در پو، یادگیرنده یک بیانیه خدمات SETA نتایج ترسیم استاندارد واحد در برنامه مهارت های مدیریت بازرگانی تحت پوشش در 67،467 و 26 اعتبارات به دست آورد دریافت خواهید کرد.


شرایط ورود

  •     اگر به طور تمام وقت انجام می شود:
  •     دانش، فهم و استفاده از زبان انگلیسی در NQF 3 / درجه 11 یا معادل آن
  •     دانش، فهم و استفاده از ریاضی سواد در NQF 3 / درجه 11 یا معادل آن
  •     دانش، فهم و استفاده از یک زبان 2 آفریقای جنوبی در سطح NQF 2 / درجه 10 یا معادل آن
  •     دانش، فهم و استفاده از کامپیوتر سواد در سطح NQF 3 / درجه 11 یا معادل آن
  •     پذیرش ممکن است موضوع به یک مصاحبه با یک عضو هیات علمی
  •     اگر بر اساس یک پاره وقت انجام می شود:
  •     دانش، فهم و استفاده از حساب و سواد (1 و زبان 2) در سال 12 یا معادل آن
  •     CAT تایید شده است، در نتیجه معافیت یادگیرنده را از انجام اصولطول دوره

طول مدت برنامه 99 ساعت از چهره به چهره شهریه ها، بر اساس ساعت مفهومی NQF. این زمان برای تکمیل ارزیابی، تحقیق و مطالعه خود سلب می نماید. هر دانشگاه DAMELIN است یک برنامه درسی متفاوت است. برنامه ها در طول هفته ارائه شده، در شب، و یا در روزهای شنبه.


معرفی دوره

موفقیت تقریبا هر کسب و کار تا حد زیادی بستگی اثربخشی عملکرد بازاریابی آن است. دانشکده کسب و کار و مدیریت اهمیت حیاتی این تابع به رسمیت می شناسد و برنامه طراحی شده است به درک گسترده ای از بازاریابی است. در همان زمان، زبان آموزان دست آوردن مهارت های بازاریابی و تکنیک های که به موفقیت شغلی ضروری است. این برنامه برای افرادی که به بازاریابی جدید هستند و یا که می خواهم به درک تاثیر بازاریابی در هر بخشی از کسب و کار طراحی شده است. این برنامه مهارت های بخشی از یک خدمات SETA صلاحیت کامل است معتبر: FET گواهی در بازاریابی، SAQA ID 67،464، سطح 4.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط Damelin Part Time »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
99 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020