توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته در بازاریابی - برنامه مهارت در مدیریت ارتباط با مشتری


گواهی

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه و اگر از یادگیرنده است یافت می شود "صالح" در پو، یادگیرنده یک بیانیه خدمات SETA نتایج ترسیم استاندارد واحد های تحت پوشش در برنامه مهارت در روابط با مشتری بازاریابی و 19 اعتبار به دست آمده دریافت خواهید کرد.


شرایط ورود

  • اگر به طور تمام وقت انجام می شود:
  • دانش، فهم و استفاده از زبان انگلیسی در NQF 3/11 درجه یا معادل آن
  • دانش، فهم و کاربرد سواد ریاضی در NQF 3/11 درجه یا معادل آن
  • دانش، فهم و کاربرد زبان 2 آفریقای جنوبی در NQF سطح 2/10 درجه یا معادل آن
  • دانش، فهم و کاربرد سواد کامپیوتری در سطح NQF 3/11 درجه یا معادل آن
  • پذیرش ممکن است موضوع به یک مصاحبه با یکی از اعضای هیات علمی
  • اگر بر اساس پاره وقت انجام می شود:
  • دانش، فهم و استفاده از حساب و سواد (1 و 2 زبان) در سال 12 یا معادل آن
  • CAT تایید شده است، در نتیجه معافیت یادگیرنده از انجام اصولمدت دوره

مدت زمان برنامه بر چهره به چهره شهریه از 72 ساعت است. این بار برای تکمیل ارزیابی، تحقیق و مطالعه خود را حذف. هر دانشگاه Damelin است که برنامه های مختلف درسی. برنامه ها در طول هفته در روزهای شنبه ارائه شده، در شب، و یا.


معرفی دوره

موفقیت تقریبا هر کسب و کار تا حد زیادی بستگی اثربخشی عملکرد بازاریابی است. این برنامه طراحی شده است را درک گسترده ای از بازاریابی است. در همان زمان، زبان آموزان مهارت های بازاریابی و تکنیک های که برای موفقیت حرفه ای ضروری است به دست آوردن. این برنامه برای افرادی که به بازاریابی جدید است یا که مایل به درک تاثیر بازاریابی در هر بخشی از کسب و کار طراحی شده است. این برنامه مهارت بخشی از یک خدمات SETA است معتبر صلاحیت کامل: FET گواهی در بازاریابی، ID SAQA 67،464، سطح 4، 139 اعتبار.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط Damelin Part Time »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
72 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020