توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته در حقوق و دستمزد - برنامه مهارت در حقوق و دستمزد و بازده ماهانه SARS (ICB)


گواهی

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه، ICB خواهد آموزان با یک حرف نتایج ترسیم ماژول های تحت پوشش صادر کند. ICB از طرف یادگیرنده برای گواهی مهارت در برنامه حقوق و دستمزد و ماهانه SARS به اهدا می شود به FASSET اعمال خواهد شد. نتایج یادگیری خواهد شد در پایگاه داده ICB ملی رکورد های یادگیری در عرض 3 ماه از اتمام ثبت شده است.


شرایط ورود

  • دانش، فهم و استفاده از زبان انگلیسی در NQF 2/10 درجه یا معادل آن
  • دانش، فهم و کاربرد سواد ریاضی در NQF 2/10 درجه یا معادل آن
  • دانش، فهم و کاربرد حسابداری در NQF 2/10 درجه یا معادل آن
  • در حالت ایده آل، زبان آموزان باید برنامه مهارت در حسابداری به تعادل دادگاه برای اولین بار قبل از ثبت نام برای این برنامه به پایان
  • پذیرش ممکن است موضوع به یک مصاحبه با یکی از اعضای هیات علمیمدت دوره

مدت زمان برنامه 48 ساعت است و کمک درسی است چهره به چهره بر اساس ساعت تصور NQF. این بار برای تکمیل تکالیف، تحقیق و مطالعه خود را حذف. هر دانشگاه Damelin است که برنامه های مختلف درسی. برنامه ها در طول هفته در روزهای شنبه ارائه شده، در شب، و یا.


معرفی دوره

این برنامه مهارت خواهد کتابچه راهنمای تابع حسابداری ماهانه تجدید نظر است و توسط ICB تایید کرده است. آن را به زبان آموزان را به حقوق و دستمزد و شرایط اساسی از قانون استخدام و اخلاق کسب و کار عمومی معرفی کند. زبان آموزان قادر به تکمیل تابع حقوق و دستمزد از دیدگاه حسابداری خواهد بود.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط Damelin Part Time »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
48 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020