توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته در هنر خانه بدوش

برنامه هنر خانه بدوش چیز نوک تیز از آموزش و پرورش ما است.

  • مشاوره فردی در فرایند هنری خود را
  • کمک های فردی در حال توسعه واژگان و نوشتن مهارت و ارائه اطراف کار شما
  • کارگاه های آموزشی توسط هنرمندان مختلف
  • بحث های گروهی با دانشجویان هم تحت نظارت یک هنرمند
  • مستند هنر و یا فیلم در سینمای کوتاه ما و یا در خانه
  • بازدیدکننده داشته است را نشان می دهد، گالری ها و موزه ها
  • نمایشگاه در فضای نمایشگاه ما در قلب بارسلونا لی>

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Estudio Nómada »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019