Read the Official Description

سفر به عنوان درک لذت زندگی تجربه غنی است که شخص، به طوری داشتن شروع و منبع دانش است. یک فعالیت تفریحی است که در آن ضبط تصویر یکی از بزرگترین جاذبه های است.

سفر و تیراندازی جدایی ناپذیر برای جهانگردان عاشق اکثریت قریب به اتفاق هستند؛ با این حال، انگیزه آنها متفاوت است: برای حفظ حافظه، ارتباط با دیگران تجربه خود، مرتب کردن، کاتالوگ آنچه که آموخته اند به چالش کشف لذت از ایجاد احساس ...

این دوره عکاسی سفر را فراهم می کند فنی، ترکیبی، رسا و روایت مهارت های لازم برای شرکت کنندگان قادر توجه به منافع خاص به عکس و متشکل از گزارش با ارزش در محل بازدید کردند.

خطاب به ژانرهای عکاسی مانند چهره، منظره، معماری، سرگرمی و یا ورزش، دانش آموزان معیارهای فعالیت است که آنها را قادر به مقابله با سهولت در بیشتر مواقع به دست آوردن ثروت از دانش، و ایمنی.

این دوره را تشویق می کند یک دیدگاه عمیق تر و بیشتر شخصی در مورد این موضوع به عکس، اولویت دادن به کیفیت بیش از کمیت. برای این کار، آن را تحت تاثیر معیارهای ویرایش، ضروری است برای رسیدن به انسجام و انسجام است که نتیجه مطرح.

به کنکاش در ارشاد در این سازمان از سفر، احترام به شرکت های جدید، استانداردهای رفتاری برای برانگیختن همدلی، تاکتیک برای جلوگیری از نگاه گذرا و یا کلید های برای مصاحبه کاری که بی مطالعه و بمقتضای وقت انجام دهند.

در نهایت، نشان می دهد کسانی که سهم است که غنی سازی محصول نهایی: گنجاندن متون، شاهدان بالقوه یا مصاحبه، برای تلفن های موبایل جمع آوری شده، تولید اسناد و مدارک ...

See 13 more programs offered by GrisArt Escuela Superior de Fotografía »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
پاره وقت
Price
605 EUR
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
Application deadline

فوریه 2019