Read the Official Description

البته - گردشگری بین المللی: فرهنگ و رفتار

زبان: انگلیسی

زمان دوره: پاییز / بهار

حاشیه نویسی: این دوره توضیح می دهد که چگونه فرهنگ های ملی بر رفتار اجتماعی و به همین دلیل گردشگران و میزبان رفتار می کنند. به منظور درک تفاوت های رفتاری در میان گردشگران و میزبان های بین المللی، باید در مورد مفهوم رفتار انسان در گردشگری و عوامل که این رفتار را تحت تاثیر قرار می آموزند.

نیمه اول این دوره بیشتر به جنبه های نظری پوشش تعاریف متنوع و رویکردهای نظری به مطالعه رفتار انسان اختصاص داده است. مفهوم رفتار انسان چند رشته ای است. این ایده های زیادی توسعه یافته در دیگر رشته های علمی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، انسان شناسی، اقتصاد، بازاریابی و مدیریت اقتباس شده است.یکی از موضوعات در اینجا عوامل فرهنگی به عنوان عوامل مهم ترین رفتار بین المللی گردشگری است، و بنابراین، این موضوع شده است نیز به برنامه درسی گنجانده شده است. در نیمه دوم از این دوره تجزیه و تحلیل فرهنگ در یک زمینه گردشگری چند رشته ای و استفاده از مفهوم فرهنگ به مفاهیم انتزاعی روانی ادراک، نگرش، و یا رضایت، که تمامی آنها در فرهنگ های مختلف معانی مختلف، ایجاد مشکلات است. این بخش ارائه می دهد راه حل را به تعدادی از مشکلات خروج با تاکید بر اهمیت بودن فرهنگی آگاه و حساس با نیازهای بازارهای بین المللی گردشگری و فهم چگونگی زمینه های فرهنگی از این بازار را تحت تاثیر قرار تجارب توریستی. یکی از مباحث مهم در این بخش از این دوره در عمق تجزیه و تحلیل از مطالعات موردی که در ماهیت بین المللی هستند.

See 9 more programs offered by Russian State University For The Humanities »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019