انگلیسی انگلیسی قوی برای کار

Twin Group

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

انگلیسی انگلیسی قوی برای کار

Twin Group

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی May 19, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Price
قیمت
195 GBP
1-7 هفته: 260 پوند در هفته. هفته های 8-11 هفته: 250 پوند در هفته. 12-23 هفته: 240 پوند در هفته. 24 هفته: 195 پوند در هفته.
Locations
بریتانیا - Eastbourne, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - Eastbourne, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات