South and City College Birmingham

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

South and City College Birmingham یکی از بزرگترین و موفق ترین کالج های بودجه دولتی در انگلستان است که به طور ایده آل در دومین شهر بزرگ خود ، بیرمنگام قرار دارد.

مکان ها

بیرمنگام

Digbeth Campus

بیرمنگام

Bournville College Campus

بیرمنگام

Bordesley Green Campus

بیرمنگام

Hall Green Campus

بیرمنگام

Golden Hillock Women's Centre

بیرمنگام

Handsworth Campus

بیرمنگام

Fusion Centre