Ecole Ducasse - Paris Campus

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

پردیس پرچمدار جدید اکل دواس ، فضایی با هدف ساخت 5000 متر مربع در میدون را اشغال می کند - یک حومه شهر مرفه پاریس که فقط 10 کیلومتر از قلب پایتخت فرانسه فاصله دارد. میدون در سواحل رودخانه ساین واقع شده است و تعدادی از هنرمندان مشهور از جمله آگوست رودین مجسمه ساز را در خود جای داده است.

برنامه های کارشناسی:

مکان ها

پاریس

Address
Centre de Formation Alain Ducasse,
41 rue de l'Abbé Ruellan


95100 پاریس, ایل دو فرانسه, فرانسه