Ancilla College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کالج Ancilla یک موسسه هنرهای آزاد آموزش عالی با حمایت مالی کنیزان ضعیف از عیسی مسیح است. سنت دینی کالج کاتولیک رومی است، اما آب و هوای آن ecumenical- به هر شخص به دنبال یک آموزش و فرصت باز است. Ancilla به جمعیتی متنوع با کلاس های کوچک، تدریس خصوصی جامع و پشتیبانی یادگیری شخصی و روابط شخصی. کالج Ancilla ارائه می دهد بیش از دو دوجین برنامه درجه های مختلف که تبدیل و توانمند سازی دانش آموزان برای رسیدن به اهداف علمی بالا، ایجاد مهارت های یادگیری مادام العمر، راه اندازی موفقیت در کار و به دنبال زندگی ارزش محور است.

 • تاریخچه: در سال 1937 توسط یک گروه از خواهران کاتولیک بنا نهاده شده، کنیز پور عیسی مسیح است.
<li>Ancilla &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1605;&#1740; &#1583;&#1607;&#1583; &#1705;&#1575;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578; &#1705;&#1607; &#1576;&#1607; &#1740;&#1705; &#1581;&#1585;&#1601;&#1607; &#1608; &#1740;&#1575; &#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604; &#1576;&#1607; &#1705;&#1575;&#1604;&#1580; &#1607;&#1575; &#1608; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1583;&#1585; &#1607;&#1605;&#1607; &#1580;&#1575; &#1585;&#1575;&#1607; &#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1586;&#1740;.</li>
<li>Ancilla &#1575;&#1585;&#1575;&#1574;&#1607; &#1605;&#1740; &#1583;&#1607;&#1583; &#1576;&#1740;&#1588; &#1575;&#1586; &#1583;&#1608; &#1583;&#1608;&#1580;&#1740;&#1606; &#1605;&#1587;&#1740;&#1585; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1601; &#1576;&#1607; &#1605;&#1608;&#1601;&#1602;&#1740;&#1578;: &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1583;&#1585;&#1705; &#1580;&#1607;&#1575;&#1606; &#1608;&#1575;&#1602;&#1593;&#1740; &#1575;&#1587;&#1578;.</li>
<li>&#1588;&#1605;&#1575; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1740;&#1583; &#1583;&#1585; &#1605;&#1740;&#1575;&#1606; &#1580;&#1605;&#1593;&#1740;&#1578; &#1575;&#1586; &#1583;&#1587;&#1578; &#1583;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;: Ancilla &#1578;&#1575; &#1576;&#1607; &#1576;&#1585;&#1582;&#1740; &#1575;&#1586; 500 &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;.</li>
<li>&#1705;&#1608;&#1670;&#1705;&#1548; &#1740;&#1575;&#1583;&#1711;&#1740;&#1585;&#1740; &#1583;&#1585; &#1705;&#1604;&#1575;&#1587; &#1583;&#1585;&#1587; &#1578;&#1593;&#1575;&#1605;&#1604;&#1740;: &#1606;&#1587;&#1576;&#1578; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608; &#1576;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;&#1575;&#1583; &#1583;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1705;&#1583;&#1607; &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; 11: 1.</li>
<li>&#1601;&#1575;&#1585;&#1594; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604;&#1575;&#1606;: 78&#1642; &#1575;&#1586; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606; &#1605;&#1575; &#1605;&#1608;&#1601;&#1602;&#1740;&#1578; &#1601;&#1575;&#1585;&#1594; &#1575;&#1604;&#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604; &#1608; &#1740;&#1575; &#1575;&#1606;&#1578;&#1602;&#1575;&#1604; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1583;&#1575;&#1605;&#1607; &#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604; &#1582;&#1608;&#1583; &#1583;&#1585; 5 &#1587;&#1575;&#1604;.<img class="image-element pull-right half-width" src="//www.masterstudies.com/element_db/27/27191_IMG_0258.jpg" alt="" title=""/></li> <li>&#1705;&#1605;&#1705; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1575;&#1604;&#1740;: 85&#1642; &#1575;&#1586; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606; &#1605;&#1575; &#1606;&#1608;&#1593;&#1740; &#1705;&#1605;&#1705; &#1583;&#1585;&#1740;&#1575;&#1601;&#1578; &#1605;&#1740; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;&#1563; 3.8 &#1605;&#1740;&#1604;&#1740;&#1608;&#1606; $ &#1583;&#1585; &#1705;&#1605;&#1705; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1575;&#1604;&#1740; &#1608; &#1705;&#1605;&#1705; &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604;&#1740; &#1575;&#1593;&#1591;&#1575; &#1588;&#1583;&#1607; &#1576;&#1607; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1575;&#1606; Ancilla &#1587;&#1575;&#1604; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.</li>
<li>&#1583;&#1608; &#1608; &#1605;&#1740;&#1583;&#1575;&#1606;&#1740;: 18 &#1578;&#1740;&#1605; NCJAA&#1548; &#1575;&#1586; &#1580;&#1605;&#1604;&#1607; &#1576;&#1740;&#1587; &#1576;&#1575;&#1604; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606;&#1548; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606; &#1576;&#1587;&#1705;&#1578;&#1576;&#1575;&#1604; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606; &#1604;&#1575;&#1705;&#1585;&#1575;&#1587; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606; &#1587;&#1575;&#1601;&#1578; &#1576;&#1575;&#1604; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606; &#1608;&#1575;&#1604;&#1740;&#1576;&#1575;&#1604; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606; &#1607;&#1604;&#1607;&#1604;&#1607;&#1670;&#1740; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1591; &#1575;&#1587;&#1578; &#1608;&#1548; &#1711;&#1604;&#1601; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606; &#1608; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606;&#1548; &#1601;&#1608;&#1578;&#1576;&#1575;&#1604; &#1605;&#1585;&#1583;&#1575;&#1606; &#1608; &#1586;&#1606;&#1575;&#1606;&#1548;&#1548;&#1548;&#1548;&#1548; &#1608; &#1605;&#1582;&#1578;&#1604;&#1591; &#1585;&#1602;&#1589; &#1585;&#1602;&#1575;&#1576;&#1578;&#1740;.</li> 
<li>&#1583;&#1607; &#1607;&#1575; &#1578;&#1606; &#1575;&#1586; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604;&#1740;&#1578; &#1607;&#1575; &#1608; &#1711;&#1585;&#1608;&#1607; &#1607;&#1575;&#1740; &#1583;&#1585; &#1605;&#1581;&#1608;&#1591;&#1607; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607;: &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608; &#1587;&#1601;&#1740;&#1585;&#1575;&#1606;&#1548; FFA&#1548; &#1583;&#1608;&#1604;&#1578; &#1608; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1548; &#1601;&#1740; &#1578;&#1578;&#1575; &#1705;&#1575;&#1662;&#1575; &#1575;&#1601;&#1578;&#1582;&#1575;&#1585; &#1580;&#1575;&#1605;&#1593;&#1607;&#1548; &#1585;&#1602;&#1589; &#1576;&#1575;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607;&#1548; &#1576;&#1608;&#1604;&#1740;&#1606;&#1711; &#1608; &#1576;&#1740;&#1588;&#1578;&#1585;.</li>
<li>&#1605;&#1581;&#1604; &#1587;&#1705;&#1608;&#1606;&#1578;: &#1587;&#1575;&#1705;&#1578; &#1608; &#1570;&#1585;&#1575;&#1605;&#1548; &#1585;&#1608;&#1587;&#1578;&#1575;&#1740;&#1740;&#1548; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1662;&#1608;&#1588;&#1740;&#1583;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1583;&#1585;&#1582;&#1578; &#1607;&#1575;&#1740; &#1606;&#1586;&#1583;&#1740;&#1705; &#1576;&#1607; Plymouth&#1548; &#1583;&#1585; &#1588;&#1605;&#1575;&#1604; &#1575;&#1740;&#1606;&#1583;&#1740;&#1575;&#1606;&#1575; (&#1601;&#1602;&#1591; &#1740;&#1705; &#1587;&#1575;&#1593;&#1578; &#1608; &#1740;&#1705; &#1583;&#1585;&#1575;&#1740;&#1608; &#1606;&#1740;&#1605;&#1740; &#1575;&#1586; &#1588;&#1740;&#1705;&#1575;&#1711;&#1608;).</li>

کالج Ancilla ارائه می دهد برنامه فوق دیپلم با کیفیت بالا در کوچک، کلاس های شخصی با تشویق اعضای هیات علمی است. شروع سفر خود را با ما و شما در هر نقطه می توانید بروید. ما شما را در هر مرحله از راه کمک خواهد کرد.

 • کشاورزی
 • علوم حیوانی
 • علوم رفتاری
 • مدیریت تجارت
 • ارتباطات: رسانه های جمعی
 • مطالعات ارتباطی
 • سیستم های اطلاعات کامپیوتر
 • عدالت کیفری
 • هنر آشپزی
 • آموزش در اوایل دوران کودکی
 • آموزش و پرورش ابتدایی
 • انگلیسی
 • تکنولوژی محیط زیست
 • علم ورزش
 • مطالعات عمومی
 • علوم سلامت
 • تاریخچه
 • مهمان نوازی و گردشگری
 • لجستیک و سیستم های موجودی
 • مجوز پرستار عملی به پرستار (LPN به RN)
 • پرستاری (RN)
 • مطالعات بهداشت حرفه ای
 • مطالعات مذهبی
 • علم
 • آموزش متوسطه
 • ورزشی مدیریت
 • الهیات

شگفت انگیز جدید در دانشگاه مسکن:

نام تجاری سالن های محل اقامت جدید ما دو برابر بزرگ، هر کدام با حمام خصوصی. شبکه، امکانات لباس های شسته بی سیم و برنامه های غذایی کامل گنجانده شده است.

با توجه به تک تک دانش آموزان

با نسبت دانشجو به استاد در دانشکده 12 به 1 شما خواهد شد توجه شخصی در Ancilla دریافت کنید. ما سالن فقط سخنرانی غول اعضای هیات علمی و کارکنان که به شما می دانید و حمایت از اهداف خود را ندارد.

در دسترس و موثر

دانش آموزان در Ancilla هستند احتمال بیشتری برای فارغ التحصیل در زمان، گرفتن شروع به سر در یک حرفه و یا درجه چهار سال. بیش از 97 درصد از فارغ التحصیلان ما رای تجربه آموزشی خود را در اینجا به عنوان "بسیار راضی" و یا بالاتر.

مقرون به صرفه، آموزش و پرورش ارزش بالا

ما کمترین هزینه کالج خصوصی در ایندیانا با کمک درسی در در نرخ پایین همان قفل شده تا زمانی که شما یک دانش آموز تمام وقت می باشد. بدون شگفتی، هیچ افزایش شهریه!

ما به شما ایمان داریم.

Ancilla دانشگاه، در سال 1937 تاسیس شده است، توسط کمیسیون آموزش عالی، هیئت دولت ایندیانا پرستاری معتبر و عضو دانشکده مستقل ایندیانا است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی

بازدید کنید کاردانی علوم کاربردی » بازدید کنید کاردانی علوم » بازدید کنید دوره های کارشناسی(BScs) »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کاردانی علوم

کاردانی علوم در مدیریت ورزشی

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

با 20 برنامه های ورزشی حال حاضر در محل و بیشتر به آمده، Ancilla هیچ غریبه ای به جهان ورزش است. Ancilla ارائه می دهد یکی از همکاران مدیریت ورزشی در رشته علوم به دلیل زمینه ورزش حرفه ای در هر سال به ارمغان می آورد در 14 میلیارد $ درآمد و استخدام بیش از 456،000 نفر است. یک نفر از پنج آمریکایی سنین 6 و بالاتر یک مصرف کننده باشگاه سلامت است. از سال 2008 تا سال 2013، مصرف کنندگان باشگاه سلامت افزایش یافته ... [+]

با 20 برنامه های ورزشی حال حاضر در محل و بیشتر به آمده، Ancilla هیچ غریبه ای به جهان ورزش است. Ancilla ارائه می دهد یکی از همکاران مدیریت ورزشی در رشته علوم به دلیل زمینه ورزش حرفه ای در هر سال به ارمغان می آورد در 14 میلیارد $ درآمد و استخدام بیش از 456،000 نفر است. یک نفر از پنج آمریکایی سنین 6 و بالاتر یک مصرف کننده باشگاه سلامت است. از سال 2008 تا سال 2013، مصرف کنندگان باشگاه سلامت 47700000-53000000 در این دوره پنج ساله از 2008-2013 افزایش یافته است. امروز، در حدود 59 میلیون مصرف کنندگان باشگاه سلامت وجود دارد. هر نشانه نشان می دهد که این بخش از صنعت انتظار می رود افزایش سریعتر از میانگین 7 درصد 2012-2022.... [-]


کاردانی علوم در مدیریت کسب و کار

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

در برنامه مدیریت کسب و کار Ancilla کالج شما مهارت های کسب و کار قدرتمند و یک پایه به دست آوردن به ساخت شیوه های کسب و کار بهتر است. درجه شما را با تجربه دست و دانش مربوط به حسابداری، اقتصاد، مدیریت، قانون کسب و کار و بازاریابی ارائه ... [+]

در برنامه مدیریت کسب و کار Ancilla کالج شما مهارت های کسب و کار قدرتمند و یک پایه به دست آوردن به ساخت شیوه های کسب و کار بهتر است. درجه شما را با تجربه دست و دانش مربوط به حسابداری، اقتصاد، مدیریت، قانون کسب و کار و بازاریابی فراهم می کند.

مدرک خود را بیش از آویزان بر روی یک انجام خواهد داد دیوار آن به شما نشان خواهد به دست آوردید برای حل مشکلات، برنامه ریزی برای موفقیت، تفکر انتقادی، رهبری یک تیم، و انطباق با تغییر محیط. دانش آموزان با غلظت در کسب و کار آماده برای مشارکت در یا نه برای سود یا سازمان سود گرا به صورت کارآفرینان، مدیران و یا ماهر و حرفه ای می باشد.... [-]


کاردانی علوم در مطالعات زیست محیطی

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

این برنامه تکنولوژی محیط زیست مجموعه ای از کلاس های با علم مربوط به جهان طبیعی است. اهمیت اولیه درک پایه ای از علم تاکید شده است در حالی که با تمرکز بر به رسمیت شناختن موضوعات جاری در علم و چگونه آنها زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرار ... [+]

این برنامه تکنولوژی محیط زیست مجموعه ای از کلاس های با علم مربوط به جهان طبیعی است. اهمیت اولیه درک پایه ای از علم تاکید شده است در حالی که با تمرکز بر به رسمیت شناختن موضوعات جاری در علم و چگونه آنها زندگی روزمره ما را تحت تاثیر قرار.

اهداف این برنامه تکنولوژی محیط زیست به ارائه مورد نیاز دوره های آموزش عمومی برای دانشجویان در بزرگ، و برای ارائه یک دانش پایه از مناسب علم برای یک پایه برای ادامه در هر یک از علوم (فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، نجوم یا کشاورزی) بر انتقال به یک موسسه ارشد. این دوره طراحی شده برای آموزش و توسعه روش های علمی به عنوان شکلی از تحلیل انتقادی از مشکلات و پدیده ها و / یا توسعه استفاده از تجزیه و تحلیل ریاضی برای حل مشکلات کمی.... [-]


کاردانی علوم در مهمان نوازی و گردشگری

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

Ancilla کالج مهمان نوازی و گردشگری وابسته برنامه رشته علوم طراحی شده است برای ارائه یک برنامه درسی دانشگاهی که در آن به آموزش و پرورش به خوبی گرد هنرهای آزاد، دانش کسب و کار به طور کلی، و اصول مدیریت عمومی به عنوان ارائه دانش و پرورش مهارت های خاص به تدریس و ارائه شده و همچنین مهمان نوازی، مسکن، گردشگری و دیگر اوقات فراغت کسب و کار ... [+]

Ancilla کالج مهمان نوازی و گردشگری وابسته برنامه رشته علوم طراحی شده است برای ارائه یک برنامه درسی دانشگاهی که در آن به آموزش و پرورش به خوبی گرد هنرهای آزاد، دانش کسب و کار به طور کلی، و اصول مدیریت عمومی به عنوان ارائه دانش و پرورش مهارت های خاص به تدریس و ارائه شده و همچنین مهمان نوازی، مسکن، گردشگری و دیگر کسب و کار اوقات فراغت.

برنامه پیشنهادی از کلاس

کلاس های ترم اول معمول

نوشتن من سمینار دانشجوی سال اول ادبیات مذهب یا فلسفه مقدمه ای بر مهمان نوازی و گردشگری ... [-]

کاردانی علوم کاربردی

کاردانی علوم کاربردی در سیستم های اطلاعات کامپیوتر

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

در برنامه Ancilla کالج سیستم های اطلاعات کامپیوتر (CIS) شما تکنولوژی کامپیوتر و مهارت های نرم افزار یاد بگیرند. دانشیار خود را از درجه علمی کاربردی (AAS) شما را با ارائه دست در تجربه، آموزش مهارت و دانش مربوط به برنامه های کاربردی کامپیوتر، امنیت شبکه، طراحی وب و فن آوری اطلاعات جدید ... [+]

در برنامه Ancilla کالج سیستم های اطلاعات کامپیوتر (CIS) شما تکنولوژی کامپیوتر و مهارت های نرم افزار یاد بگیرند. دانشیار خود را از درجه علمی کاربردی (AAS) شما را با ارائه دست در تجربه، آموزش مهارت و دانش مربوط به برنامه های کاربردی کامپیوتر، امنیت شبکه، طراحی وب و فن آوری اطلاعات جدید است.

به شما خواهد آموخت برای حل مشکلات، ارسال کد برنامه های اساسی و یاد بگیرند که چگونه به توسعه برنامه های و برنامه های شبکه می باشد. شما قادر به کار با تکنولوژی برای ایجاد راه حل، تفکر انتقادی و انطباق با تغییر ابزار و محیط های آنلاین خواهد بود.... [-]


کاردانی علوم کاربردی در مدیریت هنر آشپزی

Campus تمام وقت September 2019 آمریکا Donaldson

AAS در مدیریت هنر آشپزی دانش آموزان Ancilla برای موفقیت در کار را در یک میدان در حال رشد آماده می شود. آشپز حرفه ای در رستوران ها، استراحتگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها، و دفتر مرکزی شرکت کار می کنند. که یک آشپز، برای بسیاری از مردم، اولین گام به ایجاد کسب و کار در مواد غذایی خدمات و یا مدیریت رفت و آمد مکرر است ... [+]

ما یک سالن غذاخوری و مرکز زندگی دانشجویی با یک آشپزخانه آموزش در سال 2016. شما می توانید در میان طبقه برای اولین بار در برنامه هنر آشپزی جدید ما ساخته شده است.

AAS در مدیریت هنر آشپزی دانش آموزان Ancilla برای موفقیت در کار را در یک میدان در حال رشد آماده می شود. آشپز حرفه ای در رستوران ها، استراحتگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها، و دفتر مرکزی شرکت کار می کنند.

که یک آشپز، برای بسیاری از مردم، اولین گام به ایجاد کسب و کار در مواد غذایی خدمات و یا مدیریت رفت و آمد مکرر است. شما سرآشپزها در خانه های شخصی را پیدا کنید، روی کشتی های کروز، و به عنوان فروشندگان در کامیون مواد غذایی بالا پایان.... [-]


ویدئو ها

Ancilla Virtual Tour