Elyon College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مأموریت

مأموریت ما ارتقاء آموزش حرفه ای و آموزش مهارت های کاربردی با دیدگاه بین المللی در زمینه های مختلف فناوری و رشته های کسب و کار است که در بسیاری از موسسات آموزش عالی سنتی موجود نیست. ما متعهد به آماده کردن دانش آموزانمان برای موفقیت در بازار جهانی هستیم. این امر از طریق ترکیب تمرین آکادمیک با آموزش حرفه ای و آگاهی از تنوع فرهنگی به دست می آید، در حالی که تمرکز بر رشد حرفه ای و شخصی دانش آموزان ما است.

مکان ها

بروکلین

Address
500 8TH AVE, NEW YORK, NY
10018 بروکلین, نیویورک, آمریکا