توضیحات رسمی را مطالعه کنید

AACSB Accredited

مردم ما تا زمانی که تأثیری نداشته باشند محتوا نیست. آنها به منظور بهبود، پیشبرد و افزایش تجارت و جوامع خود هدایت می شوند.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

EDGE ONLINE: Business Foundations