توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درجه: برنامه آموزش عالی عالی سطح دوم


صلاحیت: اقتصاددان / مدیر عملیات حمل و نقل/>


مدت آموزش: 4 تا 4،5 سال/>


دانش و مهارت: دانش آموز در مورد سازماندهی عملیات حمل و نقل، سیستم های حمل و نقل، هاب ها و پایانه ها، قانون حمل و نقل بین المللی، سازمان و فن آوری حمل و نقل بین المللی، لجستیک حمل و نقل، به دست می آورد./>

برنامه آموزش در:
روسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Riga Aeronautical Institute »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
48 - 54 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date