‏ سال مقدماتی را خودبهسازی

‏ برترین های دوره های تحصیلی را خودبهسازی

برنامه سال مقدماتی بدین منظور طرح ریزی شده است تا به دانشجویان کمک شود برای دوره های سطح دانشگاه آماده شوند. این سال معمولاً دوره های خواندن، نوشتن و تاریخ را در بر می گیرد. تاکید زیادی بر یادگیری و تفسیر زبان های خارجی نیز وجود دارد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید از برنامه های سال مقدماتی را خودبهسازی 2019‏

اطلاعات بیشتر