‏ دوره تحصیلی را هوانوردی

‏ برترین های برنامه های سال مقدماتی را هوانوردی

هوانوردی

مهم ترین مزیت گذراندن سال مقدماتی آنست که زمینه ای محکم و باثبات برای شما فراهم می آورد تا در مابقی مسیر طویل علمی خود موفقیت های بزرگ کسب نمائید. 

کسب و کار در تولید خطوط هوایی و کنترل پرواز، در میان دیگران، ممکن است دانش آموزانی که حمل و نقل هوایی را مطالعه کرده اند را استخدام کند. در این زمینه می پردازد که با جنبه های عملی مسافرت هوایی، مانند طراحی، استفاده و اثرات زیست محیطی. این همچنین شامل مطالعه در مهندسی و فیزیک.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید درباره برنامه های سال مقدماتی را هوانوردی 2019‏

اطلاعات بیشتر