‏ برنامه سال مقدماتی را گردشگری و هتل داری

‏ برترین های برنامه های سال مقدماتی را گردشگری و هتل داری

گردشگری و هتل داری

برنامه سال مقدماتی بدین منظور طرح ریزی شده است تا به دانشجویان کمک شود برای دوره های سطح دانشگاه آماده شوند. این سال معمولاً دوره های خواندن، نوشتن و تاریخ را در بر می گیرد. تاکید زیادی بر یادگیری و تفسیر زبان های خارجی نیز وجود دارد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید ، برنامه های سال مقدماتی را گردشگری و هتل داری 2019‏

اطلاعات بیشتر