Keystone logo

3 دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم زیستی علوم مولکولی علوم زیستی ملکولی 2024

فیلترها

فیلترها

  • علوم زیستی
  • علوم مولکولی
  • علوم زیستی ملکولی
رشته های تحصیلی
  • علوم زیستی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در علوم زیستی علوم مولکولی علوم زیستی ملکولی

موضوعات مشترک در برنامه های علوم زیستی مولکولی شامل ایمنی شناسی، علوم بیوفیلم و بیومتریال. تکمیل این برنامه می تواند فرصت هایی را برای دانش آموزانی که مایل به همکاری با لبه پیشرو در تحقیقات بیولوژیکی و زیست محیطی در ظرفیت دانشگاهی یا حرفه ای را ارائه می دهند.