Keystone logo

16 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی غذاهای بین المللی غذاهای فرانسوی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی
  • غذاهای بین المللی
  • غذاهای فرانسوی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی (16)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات مواد غذایی و آشامیدنی غذاهای بین المللی غذاهای فرانسوی

دانش پژوهان در برنامه غذاهای فرانسوی می توانند انتظار داشته باشند که انواع تکنیک های مربوط به سبک های مدرن و تاریخی فرانسوی تهیه غذا، جفت کردن نوشیدنی ها و سرویس میز را بیاموزند. تسلط بر این سبک های حرفه ای می تواند دانش آموزان را قادر سازد تا حرفه ای را در سطح بین المللی دنبال کنند.