توضیحات رسمی را مطالعه کنید

* برنامه های مدیریت ریسک پروژه را توسعه دهید

* شناسایی خطرات طرح پروژه

* پیش بینی برنامه ریسک پروژه

* بررسی خطرات منابع پروژه

* ارزیابی ریسک کمی و کیفی را اعمال کنید

* برنامه ریزی برای خطرات منفی و مثبت

* معیارهای توسعه برای نظارت و کنترل ریسک پروژه

- برای اطلاعات بیشتر: Convertas .org

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 34 برنامه دیگر ارائه شده توسط Convertas »

این دوره Campus based
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
تمام وقت
Price
2,595 USD
قیمت به مقصد انتخاب شده تغییر خواهد کرد
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا