Keystone logo

60 دوره آکادمیک برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل 2024

فیلترها

فیلترها

  • گردشگری و مهمان نوازی
  • مدیریت هتل
رشته های تحصیلی
  • گردشگری و مهمان نوازی (60)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در گردشگری و مهمان نوازی مدیریت هتل

مدیریت هتل شامل حال اجرا و نظارت بر تمام جنبه های یک کسب و کار مسکن. دانش آموزانی که مطالعه این رشته می توانید مهارت های کلیدی مانند توانایی های ارتباطی، مالی و رهبری در به دست آوردن برای کمک به آنها دنبال فرصتهای شغلی در این زمینه است.