توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه درسی مطالعات عمومی دانش آموزان ارائه می دهد یک دانشیار در رشته هنر با اندازه گیری زیادی از انعطاف پذیری برای دیدار نیازها و منافع فردی خود را. دانش آموز، با کمک یک مشاور دانشکده، قصد دارد هر دو گل آموزش عمومی به دست آورد و کار دوره انتخابی مورد نیاز است.

برنامه ریزی برنامه اجازه می دهد تا انتخاب دوره های آموزش حرفه ای عموما به عنوان انتقال شناخته شده است. دانش آموزان قصد استفاده از این برنامه مطالعات عمومی به عنوان پایه ای برای مطالعه کارشناسی و انتقال باید اطمینان دهند که انتخاب البته خود را از شرایط از کالج که به آنها برنامه ریزی برای انتقال است.

witcc101
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 18 برنامه دیگر ارائه شده توسط Western Iowa Tech Community College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date