توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه نتایج یادگیری:

پس از اتمام این برنامه، دانش آموزان افزایش مطالعه و گوش دادن درک از زبان هدف نشان دادن؛ استفاده از مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی به تولید زبان هدف؛ و نشان دادن افزایش قدردانی از فرهنگ زبان هدف.

حداقل 18 واحد در یکی از گزینه های زیر مورد نیاز است. تمام دوره های استفاده به برآوردن عمده برای دانشیار در رشته هنر باید با یک درجه از "C" و یا بهتر به پایان رسید.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
Glendale Community College

مشاهده 19 برنامه دیگر ارائه شده توسط Glendale Community College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019