Read the Official Description

برنامه نتایج یادگیری:

پس از اتمام این برنامه، دانش آموزان افزایش مطالعه و گوش دادن درک از زبان هدف نشان دادن؛ استفاده از مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی به تولید زبان هدف؛ و نشان دادن افزایش قدردانی از فرهنگ زبان هدف.

حداقل 18 واحد در یکی از گزینه های زیر مورد نیاز است. تمام دوره های استفاده به برآوردن عمده برای دانشیار در رشته هنر باید با یک درجه از "C" و یا بهتر به پایان رسید.

Program taught in:
انگلیسی
Glendale Community College

See 19 more programs offered by Glendale Community College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019