Read the Official Description

دانشیار در هنر برای انتقال در موسیقی درجه طراحی شده است برای آماده سازی دانش آموزان برای انتقال به موسسات چهار ساله آموزش عالی و به طور خاص در نظر گرفته شده برای برآوردن نیازهای پایین تر تقسیم برای مدرک کارشناسی در موسیقی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. دانش و مهارت های ارائه شده در این درجه منجر شود دانش آموزان به توسعه دانش بنیادی در زمینه موسیقی از جمله کسانی که موضوعات و مسائل مربوط به جنبه های جهانی، ملی و محلی از رشته تحصیلی.

برنامه نتایج یادگیری:

پس از اتمام این برنامه، دانش آموزان قادر به شناسایی موضوعات مهم، توسعه، بحث، و مسائل در موسیقی خواهد بود، دانش آموزان قادر به استفاده از دانش خود از مفاهیم کلیدی در موسیقی خواهد بود به بحث، تجزیه و تحلیل و سنتز انواع نظری و عملی کانون در موسیقی است. دانش آموزان قادر به دست آوردن یک دیدگاه جهانی، ملی و محلی در مسائل مربوط به موسیقی آماده سازی آنها برای مسیرهای متعدد برای فرصت های مطالعاتی و حرفه ای آینده خواهد بود.

تمام دوره های مورد استفاده برای برآوردن عمده برای دیپلم رشته هنر باید با یک درجه "C" و یا بهتر به پایان رسید.

Program taught in:
انگلیسی
Glendale Community College

See 19 more programs offered by Glendale Community College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019