کسب و کار بین المللی و دوره های مدیریت (دانشجویان بین المللی)

Beppu Mizobe Gakuen College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کسب و کار بین المللی و دوره های مدیریت (دانشجویان بین المللی)

Beppu Mizobe Gakuen College

دانشجویان بین المللی را به اصول کسب و کار بین المللی مطالعه و به دست آوردن پیچیدگی های بین المللی لازم برای آنها را به فعال در مرحله کسب و کار بین المللی می باشد در حالی که تحصیل ژاپنی است. دانش آموزان در این درس ثبت نام هدف برای رسیدن به صدور گواهینامه ارزش توسط شرکت های ژاپنی مانند متخصصان پردازش اطلاعات، حرفه ای کسب و کار خبره، و صدور گواهینامه های مربوط به محاسبات.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آپریل 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
ژاپن - Beppu, Ōita Prefecture
تاریخ شروع : آپریل 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آپریل 2019
ژاپن - Beppu, Ōita Prefecture
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات