Airplane Professional Pilot Program

Hillsboro Aero Academy

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Airplane Professional Pilot Program

Hillsboro Aero Academy

  • امتیاز ابزار
<li>&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1670;&#1606;&#1583; &#1605;&#1608;&#1578;&#1608;&#1585;</li>

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
60,665 USD
Locations
آمریکا - Hillsboro, Oregon
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Prineville, Oregon
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Troutdale, Oregon
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Hillsboro, Oregon
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Troutdale, Oregon
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Prineville, Oregon
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات