Certificate in Community Environmental Studies

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Certificate in Community Environmental Studies

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences

  • افراد کسب و کار با جوامع در زمینه مسائل زیست محیطی
  • دانش آموزانی که علاقه مند به کسب مدرک کارشناسی ارشد می باشند، می توانند دوره های گواهینامه را به سمت یک مدرک کارشناسی ارشد طوفست در سیاست و برنامه ریزی شهری و محیط زیست اعمال کنند.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Information
Deadline
Locations
آمریکا - Medford, Massachusetts
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Fall admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
International applicants: Fall admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
International applicants: Spring admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Spring admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Medford, Massachusetts
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Spring admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
Fall admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
International applicants: Spring admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
International applicants: Fall admission
تاریخ پایان درخواست اطلاعات