برنامه SUPERIOR در بازاریابی دیجیتال

UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه SUPERIOR در بازاریابی دیجیتال

UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

هدف اصلی ما آموزش نسل جدید حرفه ای ها است و بنابراین به دانش آموزان کمک می کند تا خود را دوباره بسازند و بتوانند تغییرات لازم را برای فردا در شرکت هایی که مدیریت می کنند، رانندگی کنند.

این برنامه به گروه هایی از شکل گیری متنوع و تجربیات متنوع و با هدف به دست آوردن دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شده است.

اعتبار نامه ها

اوراق بهادار صادر شده توسط

دانشگاه Francisco de Vitoria

دانشگاه کالیفرنیا در ایروین - فرمت

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • Spanish (Spain)


آخرین به روز رسانی June 13, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Locations
اسپانیا - Madrid, Community of Madrid
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
اسپانیا - Madrid, Community of Madrid
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات