Keystone logo

بهترین دانشگاه ها برای دوره آکادمیک برنامه ها که در Guernsey 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Saint Peter Port, Guernsey

    GTA University Centre در نوامبر 1996 افتتاح شد. این نقطه اوج یک تلاش قابل توجه ترکیبی بین کمیسیون خدمات مالی گرنزی و ایالت های گرنزی برای سرمایه گذاری در ارزشمندترین دارایی خود - نیروی کار خود بود.