Keystone logo
Canadore College

Canadore College

Canadore College

مقدمه

Canadore College کاملا متعهد به موفقیت دانشجویی است. این فداکاری برای دانشجویان ما به این معنی است که ما از بازخورد دانشجویان ، والدین ، اعضای هیئت علمی ، کارمندان ، دانش آموختگان و اعضای جامعه فعلی و آینده پذیر استقبال می کنیم ، زیرا همچنان به غنی سازی تجربه کانادور ادامه می دهیم.

از زمانی که Canadore College در 1967 درهای خود را Canadore College ، ما در ایجاد بهترین محیط ممکن برای یادگیری افتخار می کنیم و دانشکده انتخابی دانشجویان از سراسر استان و سراسر جهان است. تمرکز ما بر موفقیت دانش آموزان ، تعالی برنامه و خدمات ، ارتباط با جامعه ، پایداری و نوآوری است. این دانشکده سالانه تقریباً 1000 دانشجو فارغ التحصیل می شود و بیش از 40000 دانش آموخته دارد.

مکان ها

مکان ها
  • North Bay

    100 College Drive, P.O. Box 5001 North Bay, Ontario P1B 8K9, , North Bay

    سوالات