Keystone logo

Danville Area Community College

A logo

مقدمه

Danville Area Community College ( DACC ) متعهد به ارائه تجارب یادگیری با کیفیت ، ابتکاری و در دسترس است که نیازهای مادام العمر علمی ، فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف ما و جهانی را که مشترک داریم برآورده سازد.

Danville Area Community College در زندگی افرادی که خدمت می کند به یک سنت تبدیل شده است. چندین نسل فرزندان خود را به Danville Area Community College فرستاده اند تا برای شغل خود آماده شوند یا سفر خود را به تحصیلات عالیه آغاز کنند. برای بیش از 70 سال ، دانشکده با تمایز ، پرورش یادگیری ، توسعه نیروی کار و ابتکارات هنری ، و حفظ یک سنت غنی از تعالی در آموزش ، به جامعه خدمت کرده است.

Danville Area Community College یک Danville Area Community College عمومی معتبر دو ساله است که فرصت های آموزش عالی را برای جوانان و بزرگسالان در ایالت ایلینوی مرکزی فراهم می کند.

مکان ها

  • East Main Street,2000, 61832, Danville

  • East Orange Street,847, 60942, Hoopeston

سوالات