Keystone logo

Elgin Community College

A logo

مقدمه

شما به عنوان دانشجو در Elgin Community College ، به یک جامعه متنوع و خوشامدگو می روید که در آن هر دانشجو اهمیت دارد و موفقیت شما اولویت اصلی ما است. هر یک از برنامه های 138 مدرک و مدرک ما تجربه واقعی و سختگیری علمی شما را برای انتقال موفقیت آمیز به مرحله بعدی خود ارائه می دهد.

خواه قصد انتقال به یک مدرسه چهار ساله را داشته باشید و یا یک گواهینامه آماده نیروی کار کسب کنید ، Elgin Community College شما را برای پیشرفت آماده می کند. بیشتر بدانید که قبل از استفاده از کدام مسیر ، اهداف شخصی و آموزشی شما به بهترین وجهی تسهیل می شود تا مطمئن شویم که شما را در مسیر درست قرار می دهیم!

مکان ها

  • Spartan Drive,1700, 60123, Elgin

سوالات