Keystone logo

Genesee Community College

A logo

مقدمه

ما به عنوان یک دانشکده جامع ، در دسترس ، دانشجو محور جامعه ، فرصت های استثنایی آموزش و یادگیری را که منجر به رشد فکری و اجتماعی ، پیشرفت اقتصادی و شهروندی متقاضی می شود ، پرورش می دهیم.

Genesee Community College خواهد بود که به دلیل تجارب آموزشی بسیار نوآورانه و منحصر به فرد ، فرصت های یادگیری مادام العمر و توانایی توانمند سازی دانش آموزان برای رهبری در یک جهان در حال تغییر شناخته شده است.

مکان ها

  • College Road,1, 14020, Batavia

سوالات