Keystone logo

John A. Logan College

A logo

مقدمه

John A. Logan College به ارزش و کرامت ذاتی فرد اعتقاد دارد. این باور برگرفته از این مفهوم است که آموزش برای روشنگری فرهنگی ، فکری و اجتماعی افراد مهم است. اینکه فرصتهای آموزشی با کیفیت بالا حق شهروندی است که دانشکده به آنها تعلق دارد و آموزش برای رشد اقتصادی منطقه حیاتی است. از آنجا که شهروندان ما فارغ از سن ، وضعیت اقتصادی یا ایستگاه اجتماعی از ارزش ، کرامت و پتانسیل بالایی برخوردار هستند ، دانشکده وظیفه خدمت به شهروندان خود را از طریق مفهوم پذیرش آزاد با فرصت های یادگیری مادام العمر بر عهده می گیرد.

در محدوده توانایی کالج برای دستیابی و حفظ یک پایه مالی مستحکم ، این دانشکده آماده و مشتاق است که فرصت های آموزش سنتی و غیر سنتی کم هزینه را در هر زمان و هر کجا فراهم کند و شهروندان برای بهبود کیفیت زندگی خود به آنها نیاز دارند.

مکان ها

  • Logan College Drive,700, 62918, Carterville

سوالات