Keystone logo

San Diego Miramar College

A logo

مقدمه

ماموریت San Diego Miramar College آماده سازی دانش آموزان برای موفقیت با ارائه آموزش و خدمات با کیفیت در محیطی است که با برنامه ها و مشارکت های نوآورانه موفقیت ، تنوع ، گنجاندن و برابری را برای تسهیل تکمیل دانشجو برای دریافت مدارک / گواهینامه ها ، انتقال ، حمایت و ارتقا می بخشد. آموزش نیروی کار و / یا پیشرفت شغلی.

مکان ها

  • Black Mountain Road,10440, 92126, San Diego

سوالات