Keystone logo
© Eva Dang
Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

Scottish Baptist College

مقدمه

اخیراً ما به چالش کشیده شدیم تا در مورد نوع دانشکده ای که هستیم و آنچه را که قصد داریم باشد فکر کنیم. از بسیاری جهات ، بیان بینایی ما آنچه را که در حال حاضر هستیم بیان می کند تا چیزی که سعی در تبدیل آن داریم. با این حال ، در عین حال ، به ما کمک می کند آنچه را که برای آن ارزش قائل هستیم و آنچه را که همه دانشجویان و دوستان کالج هنگام ورود به Scottish Baptist College تجربه می کنند ، شناسایی کنیم. هنگامی که ما برای شکل گیری این چشم انداز گرد هم آمدیم ، همچنین فهمیدیم که یک چشم انداز نباید ساکن باشد بلکه باید بیانیه ای پویا باشد که منعکس کننده پیشرفت مداوم زندگی در کالج باشد ، بنابراین ما به طور مداوم آن را به خود یادآوری می کنیم و دوباره بررسی می کنیم تا ببینیم آیا احتیاج به نیرو بخشی مجدد دارد.

مکان ها

  • Paisley

    Henry Building East, E303,, PA1 2BE, Paisley

    سوالات