Keystone logo
The Institute Of Education

The Institute Of Education

The Institute Of Education

مقدمه

در The Institute Of Education ، از نظر انتخاب موضوع محدودیتی وجود ندارد. با 26 موضوع موجود ، دانش آموزان انعطاف پذیری دارند تا ترکیبی از موضوعات را برای گواهینامه ترک (Leaving Certificate) متناسب با نقاط قوت ، علایق و آرزوهای آینده آنها انتخاب کنند.

بعضی از موضوعات نیز در هر دو حالت یادگیری منظم و سریع ارائه می شوند تا متناسب با سبک ها و توانایی های مختلف یادگیری باشد.

بخشهای ما توسط معلمین متمرکز و فداکار کار می کنند که دارای تجارب زیادی در زمینه آماده سازی دانش آموزان برای آزمونهای دوره ابتدایی و گواهینامه ترک هستند.

مکان ها

مکان ها
  • County Dublin

    Leeson Street Lower,85, , County Dublin

    سوالات