Keystone logo
Think College

Think College

Think College

مقدمه

Think College یک سازمان ملی است که به توسعه ، گسترش و بهبود گزینه های آموزش عالی فراگیر برای افراد دارای معلولیت ذهنی اختصاص دارد. Think College با تعهد به عدالت و تعالی با تولید و اشتراک دانش ، هدایت تغییرات نهادی ، اطلاع رسانی سیاست های عمومی و تعامل با دانشجویان ، متخصصان و خانواده ها ، از تحقیق و عمل مبتنی بر شواهد و دانشجو محوری پشتیبانی می کند.

مکان ها

  • Boston

    Institute for Community Inclusion UMass Boston Boston, Massachusetts 02125, 02125, Boston

    سوالات